SYSTEM ILOMATIC

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System ILOMATIC. Automatyczne, dwustrumieniowe skrzyn­ki biegów ILOMATIC ( stosowane są w ciągnikach, maszynach drogowych (spycharkach, koparkach, dźwigach itp.. Zespół składa się ze specjalnej przekładni hydrokinetycz­nej (pompa, turbina, kierownica; turbina wiruje w przeciw­nym kierunku niż pompa) oraz dwustopniowej mechanicz­nej skrzynki przekładniowej (bieg w przód i bieg tylny).Zespoły ILOMATIC są produkowane w rozmaitych wy­konaniach, przy czym bieg tylny jest szybszy o około 10% niż bieg w przód, co wynika z zastosowania tego rodzaju skrzynek biegów. Dzięki rozdzielczej przekładni planetarnej zespół odznacza się wysoką sprawnością w rozległym zakresie prędkości.

POSZCZEGÓLNE HAMULCE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Poszczególne hamulce taśmowe są uruchamiane przez siłowniki nadciśnieniowe, sterowane przez układ elektromagnetyczny, uruchamiany przy użyciu dźwig­ni ręcznej. Siłowniki nadciśnieniowe zasilane są sprężonym powietrzem ze zbiornika układu hamulcowego.System POWERMATIC. Automatyczna skrzynka biegów stosowana głównie w samochodach ciężarowych i ciągnikach CHEVROLET. Zespół składa się z ryglowanej przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, dwie kierownice, za­kres przełożeń 1,0.. .2,8) i sześciostopniowej skrzynki plane­tarnej, zawierającej cztery proste przekładnie planetarne. Poszczególne biegi zespołu przełącza hydrau­liczny układ sterujący za pośrednictwem dwóch sprzęgieł wielotarczowych i czterech hamulców jednotarczowych.

POSZCZEGÓLNE PRZEKŁADNIE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Poszczególne przekładnie synchronizowanej skrzynki biegów włącza się za pomocą dźwigni zmiany biegów, która może zajmować sześć różnych położeń: E (ExceptionelIe — bieg pierwszy, przełożenie zwalniające 2,58), M (Montagne — bieg drugi, przełożenie zwalniające 1,62), VR (Vilie-Route — bieg trzeci, przełożenie bezpośrednie), N (Neutral — wyłą­czenie napędu), R (Recul — bieg tylny, przełożenie zwalnia­jące 2,58), oraz P (Parking — blokowanie napędu) podzespołów mechanicznych, a. tym samym znacznie pod­wyższa koszty produkcji. Z tego względu we wspomnianych .Zespół MONOCONTROL składa się ze sprzęgła hydrokine- tycznego, współpracującego z preselekcyjną skrzynką biegów systemu WILSON.

KOŁO PIERŚCIENIOWE

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

W takiej sytuacji koło pier­ścieniowe i koło słoneczne tylnej przekładni planetarnej wirują z prędkością obrotową turbiny-przekładni  hydro- kinetycznej, czyli tylna przekładnia planetarna jest za­ryglowana i jednocześnie rygluje przednią przekładnię planetarną, zmuszając jej koło pierścieniowe do obracania się z prędkością koła słonecznego. W rezultacie napęd jest przekazywany wprost z wału centralnego na wał zdawczy (przełożenie bezpośrednie). Bieg tylny włącza układ sterujący przez włączenie tylnego sprzęgła wielotarczowego oraz tylnego hamulca taśmowego, przy czym przednie sprzęgło i przedni hamulec pozostają wyłączone. Wówczas tylne sprzęgło wiąże wał turbiny prze­kładni planetarnej z wałem rurowym, koszyk satelitów przed­niej przekładni planetarnej jest unieruchomiony przez tylny hamulec, a wał centralny może się obracać niezależnie od wału turbiny.

PRACA PRZEKŁADNI

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Typowy zespół FORD-O-MATIC 1949 ( składa się z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina oraz kierownica, zakres przełożeń 1,0…2,1 lub 1,0…1,9), współpracującej z zespoloną przekładnią planetarną, która zapewnia trzy biegi do jazdy w przód oraz bieg tylny.Bieg zwolniony  włącza hydrauliczny układ sterujący przez włączenie przedniego sprzęgła oraz tylnego hamulca, przy czym tylne sprzęgło oraz przedni hamulec pozostają wyłączone. W takiej sytuacji przednie sprzęgło łączy wał turbiny przekładni hydrokinetycznej z małym, kołem słonecznym przekładni planetarnej, a jej koszyk satelitów jest utrzymywany w bezruchu przez tylny hamu­lec. W rezultacie przekładnia planetarna pracuje z dużym przełożeniem zwalniającym (zwykle 2,44), a napęd jest przekazywany przez małe koło słoneczne, krótkie satelity, długie satelity i koło pierścieniowe na wał zdawczy.

BIEG TYLNY

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Bieg tylny włącza układ sterujący przez włączenie przedniego hamulca i tylnego sprzęgła wielotarczowego, przy czym przed­nie sprzęgło wielotarczowe oraz tylny hamulec pozostają wyłączone. W takiej sytuacji przedni hamulec utrzymuje ,w bezruchu turbinę przekładni hydrokinetycznej, a tylne sprzęgło wielotarczowe poprzez tylne sprzęgło jednokierun­kowe łączy kierownicę przekładni hydrokinetycznej z-tyl­nym kołem słonecznym. Jeżeli pompa się obraca, nieru­choma turbina przekładni hydrokinetycznej pracuje jako kierownica, a kierownica przekładni hydrokinetycznej jako turbina obracająca się w przeciwnym kierunku niż pompa. W rezultacie zmianę kierunku obrotu wału zdawczego za­pewnia przekładnia hydrokinetyczna (pracując w zakresie przełożeń 1,0.. .1,5), a przekładnia planetarna duże dodat­kowe przełożenie zwalniające (2,73).

BIEG BEZPOŚREDNI

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Bieg bezpośredni włącza układ sterujący przez włączenie .przedniego sprzęgła wielotarczowego, przy czymtyłny ha­mulec pozostaje włączony, a przedni hamulec , oraz tylne sprzęgło wielotarczowe — wyłączone.; W takiej sytuacji .przednie sprzęgło wielotarczowe łącząc wał korbowy sil­nika z przednim kołem słonecznym rygluje biorąc praktycz­nie przekładnię planetarną (ponieważ turbina wraz z kołem pierścieniowym obraca się z prędkością zbliżoną do prędkości wirowania wału korbowego), a napęd jest przekazywany dwustrumieniowo — częściowo poprzez przekładnię hydro­kinetyczną, a częściowo z wału korbowego przez koszyk satelitów na wał zdawczy (około 37%).

BIEG ZWOLNIONY

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Bieg zwolniony włącza układ sterujący przez włączenie tyl­nego hamulca, przy czym przedni hamulec oraz oba sprzęgła wielotarczowe pozostają wyłączone. W takiej sytuacji tylny hamulec poprzez włączone tylne sprzęgło jednokierunkowe unieruchamia tylne koło słoneczne, .wskutek czego prze­kładnia planetarna pracuje z przełoże­niem zwalniającym 1,58. Jeżeli rozpędzony samochód zaczyna napędzać silnik; tylne sprzęgło jednokierunkowe od razu się rozłącza i nie utrudnia obracania się tylnego koła słonecznego współbieżnie z wa­łem pierścieniowym. Z tego względu na okres korzystania z zakresu pracy L (bieg zwolniony) dodatkowo włącza się tylne sprzęgło wielotarczowe, które rygluje tylne sprzęgło .jednokierunkowe i umożliwia skuteczne hamowanie silni­kiem.

WYPOSAŻENIE SYSTEMU

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System DYNAFLOW Flight Pitch. Od roku 1958 samochody BUICK wyposażono w automatyczne skrzynki biegów o cał­kowicie zmienionej konstrukcji — tzw. DYNAFLOW 1958 lub. DYNAFLOW Flight Pitch, bardzo podobne do auto­matycznych skrzynek biegów systemu TURBOGLIDE 1957 (stosowanych w samochodach CHEVROLĘT). Zespół DYNAFLOW 1958  tworzy oryginalna prze­kładnia hydrokinetyczna (pompa, trzy turbiny i nastawna kierownica), zespolona z dwoma      przekładniami             planetar­nymi w taki sposób, że       pierwsza turbina oddaje       napęd na wał zdawczy poprzez stałe przełożenie zwalniające 2,86, druga turbina — poprzez stałe przełożenie zwalniające 1,54, a trzecia turbina — bezpośrednio, czyli z przełożeniem bez­pośrednim (zasada działania — patrz system TURBOGLIDE 1957).

PRACA PRZEKŁADNI

Lipiec 05, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Wskutek tego przekładnia hydrokinetyczna zaczyna pra­cować jako sprzęgło hydro­kinetyczne, a obie pompy ob­racają się z jednakową pręd­kością, współdziałając w prze­kazywaniu napędu. Dzięki specjalnemu ukształtowaniu łopatek dodatkowej pompy poślizg podczas pracy prze­kładni jako sprzęgła hydroki­netycznego jest niewielki.Przekładnia hydrokinetyczna zespołu DYNAFLOW 1948 zapewnia zakres przełożeń 1,0.. .2,25, a jako sprzęgło hydro­kinetyczne pracuje wówczas, kiedy stosunek .prędkości  obrotowych turbiny i głównej pompy (i) jest większy niż 0,92 . Dość istotną niedogodnością jest stosunkowo wąski zakres przełożeń omawianej przekładni, który stanowi zarazem zakres przełożeń całego zespołu hydro-mechanicz- nego, ponieważ w zwykłych warunkach jazdy korzysta się tylko z biegu bezpośredniego.

W ZAKRESIE MAŁYCH POŚLIZGÓW

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

W zakresie ma­łych poślizgów turbiny względem pompy przekładnia hydrokinetyczna pracuje jako sprzęgło hydrokinetyczne. Ryglują­ce sprzęgło cierne jest włączane przez siłownik hydrauliczny. Przekładnie mechanicznej skrzynki biegów są przełączane* przez dwa wielotarczowe sprzęgła cierne.. Bieg bezpośredni włącza się przez włączenie przedniego sprzęgła wielotarczowe­go, a bieg zwolniony — przez włączenie tylnego sprzęgła wielotarczowego. Sprzęgło kłowe na wale pośrednim służy do włączania biegu tylnego. Zespoły WHITE są produkowane w rozmaitych wersjach półautomatycznych (przełączanie biegów za pomocą ręcznej dźwigni uruchamiającej układ hydrauliczny) lub automatycznych.

SAMOCZYNNE PRZEŁĄCZANIE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Sprzęgło rozdzielcze jest prze­łączane całkowicie samoczyn- . nie, bez jakiegokolwiek udzia- łu kierowcy, zależnie od pręd- kości obrotowej turbiny oraz od uchylenia przepustnicy w gaźniku. Przekładnia hy­drokinetyczna uczestniczy w przekazywaniu napędu tylko w okresie ruszania z miejsca, i rozpędzania samochodu lub . podczas jazdy z umiarkowaną szybkością, jeżeli uchylenie przepustnicy w gaźniku jest duże.Kiedy autobus rozpędza się do określonej prędkości granicz nej, układ sterujący samoczynnie przełącza sprzęgło roz dzielcze, czyli rygluje przekładnię hydrokinetyczną. W za kresie niewielkich prędko­ści ruchu samochodu pod­czas jazdy na biegu bez­pośrednim naciśnięcie na ‘ pedał. przyspieszenia po­woduje samoczynne włą­czenie przekładni .

ZASTOSOWANIE W AUTOBUSACH

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System GMC V-DRIVE. Automatyczna skrzynka biegów stosowana w autobusach GMC . Od wału korbo­wego silnika napęd jest przenoszony za pomocą przekładni stożkowej na oprawę rozdzielczego suchego sprzęgła dwu- tarczowego,’ anastępnie, albo przez przekładnię  hydro- kinetyczną na wał zdawczy, prowadzący do tylnego mostu, albo też bezpośrednio na wał zdawczy; z pominięciem prze­kładni hydrokinetycznej . Bieg tylny zapewnia dodatkowa przekładnia, włączana za pomocą ręcznej dźwigni, kinetycznej, co zwiększa zrywność samochodu. Po osiągnięciu , pewnej prędkości ruchu, odpowiadającej danemu uchyle- ‚ niu przepustnicy w gażniku, następuje znów samoczynne zaryglowanie przekładni hydrokinetycznej. System WHITE. Automatyczne skrzynki biegów WHITE  stosowane są w autobusach, samochodach cię­żarowych i w rozmaitych urządzeniach przemysłowych.

PODCZAS KORZYSTANIA Z ZAKRESU

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Do okresowego ryglowania przekładni hydrokinetycznej służy sprzęgło jednotarczowe, umożliwiające przekazywanie napędu z wału korbowego silnika wprost na wał turbiny. Stopniowanie przełożeń skrzynki biegów: 5,29—3,81  – 2,69 – 1,94 — 1,39 – 1,0; bieg tylny – 6,04.Zakresy pracy zespołu: P-N-D-IN-L-R. Podczas korzysta­nia z zakresu D hydrauliczny układ sterujący samoczynnie przełącza cztery biegi III, IV, V oraz bezpośredni, zależnie od szybkości jazdy i obciążenia silnika. W. zakresie IN prze­łączane są samoczynnie tylko dwa biegi — III oraz IV, a w zakresie L — jedynie bieg I oraz bieg II.Przekładnia hydrokinetyczną uczestniczy w przekazywaniu, napędu wyłącznie podczas ruszania pojazdu z miejsca na biegu I lub III oraz w okresie jazdy w tył. Układ sterujący samoczynnie włącza sprzęgło ryglujące przekładnię hydro­kinetyczną z chwilą przyspieszenia biegu silnika do 2000.. i . ..2600 obr/min, zależnie od uchylenia przepustnicy w gaź- niku (nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia).

ZESPOŁY MECHANICZNE

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

System ROVERDRIVE. Zespół hydro-mechaniczny składa się z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, kie­rownica, zakres przełożeń ;.*1,0. ..2,18), zwykłego jedno- tarczowego sprzęgła ciernego, dwustopniowej .Zakresy pracy zespołu R-N-D-L (D — bieg bezpośredni skrzynki biegów, a L — bieg zwolniony). W przeciętnych warunkach ruchu korzysta się wyłącznie z zakresu D. Ze­społy ROVERDRIVE stosowano w samochodach osobo­wych ROVER.System TRANSFLUIDE. Zespół hydro-mechaniczny składa się z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, kierownica, zakres przełożeń 1,0…2,2), zwykłego jednotarczowego sprzęgła ciernego oraz trójstopniowej synchronizowanej skrzynki biegów. Na okres przełączania przekładni skrzynki biegów sprzęgło jednotarczowe jest roz-łączane przez siłownik podciśnieniowy o sterowaniu elektro­magnetycznym (patrz system HYDRAK). Sprzęgło cierne włącza się powoli lub szybko, zależnie od sposobu naciskania na pedał przyspieszenia.

ZWĘŻONY ZAKRES POŁOŻEŃ

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Pomijając zwężony zakres przełożeń przekładni hydrokinety- cznej (1,0…2,45) zespół ZIŁ 111 zasadniczo nie różni się niczym od dużych zespołów POWERFL1TE 1953 (z chłodnicami oleju).Obok omówionych powyżej zespo­łów hydro-mechanicznych, w Zacho­dniej Europie do automatycznych skrzynek biegów wyposażonych w przekładnie hydrokinetyczne cią­głego działania zalicza się również i zespoły konstrukcji europejskiej, których takie klasyfikowanie budzi uzasadnione zastrzeżenia.” Spośród tego rodzaju zespołów praktyczne zastosowanie w samochodach produkowanych seryjnie znalazły jedynie skrzynki biegów .

UDOSKONALONA WERSJA ZESPOŁU

Lipiec 06, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Zespół TURBOGLIDE 1959 jest to udoskonalona wersja zespołu TURBOGLIDE 1957, przy czym wprowadzone modyfikacje i zmiany konstrukcyjne podyktowane są względami technologicznymi lub eksploatacyjnymi i nie wpływają na sposób działania podzespołów lub uczestniczenia elementów w przekazywaniu napędu. Jedyne istotne ulep­szenie polega na zastąpieniu sprzęgieł stożkowych sprzęgłami wielotarczowymi (sprzęgło biegu tylnego ma 6 tarcz napę­dzanych, a sprzęgło jazdy w przód 8 tarcz).System ZIŁ 111. Automatyczna skrzynka biegów stosowana w sa­mochodach ZIŁ 111 .Zakresy pracy n (Poniżajuszczaja bieg zwolniony), £ (Dwiżeni- je — bieg zwolniony i bieg bez­pośredni), H (Nejtralnoje — wy­łączenie napędu) oraz 3X (Zadnij chód,— bieg tylny), przełączane są przy użyciu wybieraka przycis­kowego.