PRZEŁĄCZENIE SKRZYNKI ROZDZIELACZA

Przełą­czanie skrzynki rozdzielczej (włą­czanie przełożenia bezpośredniego lub zwalniającego oraz wyłącza­nie napędu) polega na ryglowaniu lub zwalnianiu, względem wału wejściowego, ułożyskowanych na nim swo­bodnych kół zębatych, za pomocą przesuw­ki sprzęgła kłowego.Ze względu na konstrukcję planetarnych mechanizmów różnicowych stosunek rozdzia­łu momentu obrotowego można dobierać tylko w dość ogra­niczonym zakresie. Pomimo tej niedogodności planetarne międzyosiowe mechanizmy różnicowe są coraz częściej stoso­wane w wielu samochodach terenowych produkcji europej­skiej. Wynika to z okoliczności, że przez zastosowanie prze­kładni planetarnej można uzyskać zwartą budowę skrzynki rozdzielczej z międzyosiowym niesymetrycznym mechaniz­mem różnicowym, zwłaszcza jeżeli koła zębate przekładni planetarnej są wbudowane wewnątrz napędzanego koła zę­batego skrzynki .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem Adam i jestem wielkim pasjonatem czterech kółek. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania!